Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, leveringen en aanbieding tussen maatwerkbladen.nl (Studio Postma) en de koper. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden voor de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Wanneer een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing. Maatwerkbladen.nl en koper zullen dan in overleg gaan om nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meer bepalingen of als er een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, moet deze situatie worden beoordeelt in de strekking van deze algemene voorwaarden. Als Maatwerkbladen.nl niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Maatwerkbladen.nl enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Maatwerkbladen.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen. Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen (offertes, prijzen, levertijden) zijn vrijblijvend tenzij er een termijn van aanvaarding vermeld wordt. Een aanbieding vervalt als het artikel waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Een bestelling is niet geldig wanneer de vaste woon- of verblijfplaats van de koper niet duidelijk is vast te stellen.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
Een overeenkomst op basis van een door Maatwerkbladen.nl uitgebrachte offerte komt tot stand nadat u de aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd, dan wel doordat Maatwerkbladen.nl een begin met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt.
Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen op een door u verstrekte opdracht zijn slechts geldend, indien ze schriftelijk en door beide partijen ondertekend zijn overeengekomen.

Artikel 4. Prijzen en kosten
De prijzen in de online winkel van Maatwerkbladen.nl zijn in euro’s en inclusief 21 % btw. De prijzen in de online winkel zijn exclusief verzendkosten en exclusief eventuele bijkomende transactiekosten (welke voor de daadwerkelijke bestelling aangeduid zijn). Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Maatwerkbladen.nl behoudt zich het recht voor om de prijzen op ieder moment te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van de (wettelijke) voorschriften en bepalingen noodzakelijk is. In dit geval heeft de koper het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

Artikel 5. Levertijd en levering
De levertijd gaat in na ontvangst van de betaling, afgesproken aanbetaling of bevestiging van betaling bij levering door Maatwerkbladen.nl en geaccepteerd door de koper. Maatwerkbladen.nl verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst vanuit het magazijn in Kampen. Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer de bestelde artikelen of onderdelen van een te maken maatwerkblad niet op voorraad is, dan krijgt de koper daarvan bericht uiterlijk 14 dagen nadat de bestelling is geplaatst.
Maatwerkbladen.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. Het komt soms voor dat materialen van een maatwerkblad niet op voorraad is of dat de levering aan Maatwerkbladen.nl is vertraagd. Om te voorkomen dat de koper hierdoor alle artikelen later krijgt, zendt Maatwerkbladen.nl de koper de andere artikelen die hij besteld heeft alvast toe. Het vertraagde artikel wordt toegezonden zodra het bij Maatwerkbladen.nl binnen is, zonder dat hiervoor opnieuw verzendkosten in rekening worden gebracht. Maatwerkbladen.nl gaat er vanuit dat de bestelling op de begane vloer afgeleverd wordt. Wanneer het naar een andere etage vervoerd moet worden, kan dat alleen in overleg. Eventuele meerkosten worden aan de koper doorberekend.

Artikel 6. Herroepingsrecht en zichttermijn
Voor alle online aankopen geldt een zichttermijn van 30 dagen. In deze periode heeft de koper een herroepingsrecht. Dit betekent dat men de mogelijkheid heeft zonder verplichtingen van de kant van de koper de artikelen die men heeft ontvangen terug te zenden. In dat geval dient de koper de artikelen onbeschadigd en ongebruikt in de originele verpakking terug te zenden. De retourskosten zijn wel voor rekening van de koper.

Uitgesloten van het wettelijke retourrecht is maatwerk. Zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper. Zonder voorafgaande toestemming van Maatwerkbladen.nl mogen de producten niet teruggestuurd worden. Eventuele kosten en risico van retourzending komen voor rekening van de koper.

Artikel 7. Transportgarantie
Alle zendingen worden door maatwerkbladen.nl verzekerd. Als u voor in gebruik name van het product schade constateert aan een maatwerkblad, of schade constateert aan een verpakt product, neem dan meteen contact op met maatwerkbladen.nl. Als u het pakket (indien verpakt) al hebt geopend op het moment dat u de schade constateert, dient u beschadigingen aan artikelen binnen 2 werkdagen na levering per e-mail te melden bij anders worden deze niet meer geaccepteerd.

Artikel 8. Betaling
In de online winkel van Maatwerkbladen.nl kan de koper een bestelling plaatsen. Zodra de koper een 50% aanbetaling heeft gedaan stuurt Maatwerkbladen.nl via mail een officiële opdrachtbevestiging. Deze dient de koper goed door te nemen en eventuele aanpassingen of correcties via de mail kenbaar te maken. Op het moment dat Maatwerkbladen.nl de betaling heeft ontvangen gaat de productie van start. Indien de zending af fabriek geleverd wordt, dient de volledige koopprijs voldaan te zijn alvorens afhaling mogelijk is.

Zolang hetgeen aan Maatwerkbladen.nl door de koper verschuldigd is, met inbegrip van eventuele renten en kosten, niet is voldaan, behoudt Maatwerkbladen.nl het recht van de door koper geleverde goederen met betrekking tot het verschuldigde tot zekerheid van betaling voor. Deze goederen zijn echter geheel voor risico van de koper.

Bij nalatigheid in de betaling is de koper in verzuim en is Maatwerkbladen.nl gerechtigd hem zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst voor het nog verschuldigde bedrag een rente te berekenen, welke gelijk is aan 2% cumulatief per maand van het verschuldigde bedrag. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Behalve de koopsom met de hiervoor omschreven rente is Maatwerkbladen.nl gerechtigd van de koper te vorderen alle buitengerechtelijke kosten, die door de niet- betaling van de koper zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door koper verschuldigd in ieder geval, waarin Maatwerkbladen.nl zich voor de invordering van hulp van een derde heeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht door partijen te zijn vastgesteld op minimaal 15% + BTW van de hoofdsom, met een minimum van €750,00.

Zakelijke kopers kunnen in overleg met en uitsluitend na schriftelijke toestemming van Maatwerkbladen.nl goederen geleverd krijgen met een factuur, te voldoen strikt binnen de op factuur vermeldde termijn na levering met, indien van toepassing aftrek van genoemde verlangde aanbetalingen die dan reeds voldaan dienen te zijn. Consumenten ontvangen een factuur bij levering welke bij levering dient te worden voldaan, indien van toepassing met aftrek van genoemde reeds ontvangen aanbetaling van maximaal 50%. Indien de koper zijn verplichtingen op grond van enige overeenkomst met Maatwerkbladen.nl niet nakomt mag deze de nakoming van haar verplichtingen opschorten.

Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Maatwerkbladen.nl verschuldigde. Door Maatwerkbladen.nl geleverde goederen, die ingevolge onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht door koper en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Maatwerkbladen.nl ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Maatwerkbladen.nl gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de koper zich er tegenover Maatwerkbladen.nl bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. Voor het geval Maatwerkbladen.nl zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Maatwerkbladen.nl en door koper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar eigendommen van Maatwerkbladen.nl zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 9. Reclamerecht
Mocht de koper niet tevreden zijn over de producten van Maatwerkbladen.nl, dan neemt deze per e-mail contact op. Mocht de koper een klacht hebben over een geleverd artikel, neem dan binnen 7 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, dan wel u daar redelijkerwijs kennis van hebt kunnen nemen, contact op met Maatwerkbladen.nl. Let op: de koper kan bij maatwerk producten volgens de wet kopen op afstand niet retourneren of een restitutie aanvragen. Maatwerkbladen.nl heeft de doelstelling eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de koper en op de best mogelijke manier op te lossen.

Indien er overeengekomen wordt om de betaling of een deel van de betaling terug te storten (restitutie) dan is Maatwerkbladen.nl verplicht het geld terug te storten op dezelfde rekening die de koper gebruikt heeft bij het betalen van de geplaatste bestelling. Er kan alleen overgegaan worden tot restitutie als de goederen in goede orde zijn ontvangen en zijn gecontroleerd door Maatwerkbladen.nl. De restitutietijd van 14 dagen gaat in op het moment dat de retour gekomen producten zijn nagekeken. Stuurt u alleen een deel van uw bestelling terug? Dan hoeft Maatwerkbladen.nl de bezorgkosten niet terug te betalen. Bijvoorbeeld: u hebt twee werkbladen besteld, en stuurt er één terug.

Artikel 10. Garanties en aansprakelijkheid
Maatwerkbladen.nl garandeert een productgarantie van 1 jaar. Deze garantie is alleen van toepassing voor schade of gebreken die ontstaan zijn door materiaal- of productiefouten. Normale slijtage valt niet onder deze garantie. U bent verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.

Bij verkeerd gebruik zichtbare vervuiling, vochtproblemen of beschadiging vervallen de garantie aanspraken. Klachten op producten dienen direct na constatering daarvan schriftelijk te worden gemeld.

Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

Artikel 11. Eigendom ontwerpen
Maatwerkbladen.nl behoudt zich uitdrukkelijk de eigendomsrechten voor met betrekking tot de door haar verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, softwaremodellen, technische specificaties en dergelijke. Bij het niet tot stand komen van een overeenkomst na een vrijblijvende offerte wordt u geacht alle door Maatwerkbladen.nl gemaakte ontwerp tekeningen en verstrekte specificaties te retourneren; deze mogen niet aan derden worden verstrekt of worden gekopieerd voor eigen gebruik of het laten uitvoeren van ontwerpen bij een andere leverancier dan Maatwerkbladen.nl. Bij het verstrekken van afbeeldingen van de door Maatwerkbladen.nl geleverde producten door koper aan Maatwerkbladen.nl doet deze afstand van het auteursrecht op deze afbeeldingen tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
Alle door Maatwerkbladen.nl geleverde of te leveren zaken of het resultaat van verrichte of te verrichten werkzaamheden blijven haar eigendom tot het moment van volledige betaling van al hetgeen Maatwerkbladen.nl uit dien hoofde van u te vorderen heeft. Voordat de eigendom van de geleverde zaken en/of het resultaat van de verrichte werkzaamheden volledig op u is overgegaan, bent u niet gerechtigd deze aan derden over te dragen. U bent niet gerechtigd om de geleverde zaken door te verkopen.

Artikel 13. Privacy
Door te bestellen geeft u tegelijkertijd toestemming aan Maatwerkbladen.nl waar nodig uw persoonsgegevens te gebruiken. Voor elk websitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid. Maatwerkbladen.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Maatwerkbladen.nl gebruikt uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling ter beschikking stellen. Persoonsgegevens worden bewaard om koper optimaal te voorzien van actuele productinformatie tot aan levering van de bestelde goederen en onze garantieverplichtingen tegenover de koper te kunnen nakomen.

Artikel 14. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Maatwerkbladen.nl geen invloed kan uitoefenen, echter waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Maatwerkbladen.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan schuld, en evenmin krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Maatwerkbladen.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 15. Aansprakelijkheidsuitsluiting
De inhoud van deze website en van alle andere uitingen van Maatwerkbladen.nl op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Maatwerkbladen.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Maatwerkbladen.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Maatwerkbladen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen van hout, multiplex of andere materialen.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Maatwerkbladen.nl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar de woonplaats heeft. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg bij te leggen.

Meld je aan voor de DESIGN FOR LIFE nieuwsbrief!